Reklamacje Konsumentów

1.  EL SOL rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827)

2.  EL SOL odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że EL SOL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. EL SOL jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

3.  Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że EL SOL ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

4.       Konsument może zamiast zaproponowanej przez EL SOL nieodpłatnej naprawy, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez EL SOL . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5.  Konsument zostanie poinformowany przez EL SOL w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu o rozpatrzeniu złożonej reklamacji telefonicznie lub drogą e-mail lub w każdy inny wybrany przez Konsumenta sposób porozumiewania się.

6.  Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a EL SOL nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznane zostało za uzasadnione.

7.  Dla ułatwienia procedury reklamacyjnej, Konsument w celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu może wypełnić wzór formularza REKLAMACJE (dostępny – tutaj) i wypełnić na stronie www.elsol.pl lub odesłać na adres: sklep@pracowniaelsol.pl lub pocztą: Reklamacje EL SOL Pracownia Twórcza Anna Kapkowska, ul. Wrzosowa 13, 42-242 Rędziny. Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.elsol.pl korzystając z zakładki „Zwroty i Reklamacje”.

Reklamacje Klientów nie będących Konsumentami

1.   Rękojmia wobec Klientów nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.

Postanowienia reklamacyjne związane ze świadczeniem przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną

 

1.  Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.  Klient posiada prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@pracowniaelsol.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby EL SOL .

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

6.  O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

7.  Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zamiast tego zaloguj się lub Zresetuj hasło