§ 1

Postanowienia ogólne1.   Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także składania reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 16 września 2015 roku.

2.  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.elsol.pl jest Anna Kapkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EL SOL Anna Kapkowska, ul. Wolności 23, 42-242 Rędziny, NIP: 9492045905, REGON: 368538786, (zwanym dalej jako „EL SOl  ”)

3.  Wszystkie produkty oferowane przez EL SOL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

4.  Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest sprzedaż Klientowi w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, produktów prezentowanych na stronie internetowej: www.kapciedladzieci.pl w szczególności obuwie przeznaczone dla dzieci.

5.  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje w sklepie internetowym zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.  Konsument - osoba fizyczna dokonującą z EL SOL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.  Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów na odległość z Klientem, jak również obowiązki EL SOL , zasady i tryb zawierania z Klientem umów na odległość.

7.  Niniejszy regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

8.  Korzystanie ze sklepu internetowego www.kapciedladzieci.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych tj. wykorzystanie jednej z poniższych przeglądarek

·         Chrome w wersji 30 i wyższych

·         Firefox w wersji 34 i wyższych

·         MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

·         Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych

·         Safari w wersji 4 i wyższych

·         Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych§ 2

Składanie zamówień i ich realizacja


1. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia po uprzedniej rejestracji (założeniu konta) na stronie www.kapciedladzieci.pl, jak również bez konieczności rejestrowania się.

2.  Podczas rejestracji lub złożenia przez Klienta zamówienia bez uprzedniej rejestracji Klient zobowiązany będzie w szczególności do wypełnienia i zaakceptowania formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego regulaminu oraz podanie przez Klienta danych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych w celu prawidłowego wykonania zamówienia przez EL SOL .

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kapciedladzieci.pl

4.  Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie www.kapciedladzieci.pl oferty EL SOL oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. Klient podczas składnia zamówienia będzie uprawniony do spersonalizowania zamawianego produktu w szczególności będzie uprawniony do wyboru dzianiny, aplikacji, koloru i modelu produktu. 

5.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o złożeniu zamówienia na stronie www.kapciedladzieci.pl (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia zamówionych produktów, adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru)

6.  Po weryfikacji przez personel EL SOL danych Klienta (nie będącego konsumentem) i poprawności złożenia zamówienia, Klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7.  Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na adres poczty e-mail podanej przez Konsumenta. W potwierdzeniu zostaną zawarte wszystkie istotne elementy zamówienia.

8.  Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą aktualnie dostępnych metod płatności wskazanych na stronie www.kapciedladzieci.pl w sekcji „Płatność”.

9.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 

1.   w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel EL SOL , 

2.   w przypadku płatności przelewem tradycyjnym w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel EL SOL, wysyłka lub odbiór osobisty zamówionych towarów możliwy jest następnego dnia roboczego po wpływie środków pieniężnych na konto EL SOL

3.  w przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową, szybkim przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym ze strony serwisu payU - w chwili otrzymania przez EL SOL potwierdzenia dokonania zapłaty od organizacji pośredniczącej w płatności, pod warunkiem skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel HEXA

10.  EL SOL zobowiązuje się do sprzedaży danego asortymentu towarowego w ramach jego dostępności w chwili złożonego przez Klienta zamówienia.

11.     Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu w postaci łącznej ilości dostępnych produktów przez EL SOL. W przypadku niedostępności produktu zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia asortymentu przez EL SOL.

12.   W przypadku braku dostępności produktu, na stronie będzie wyświetlona informacja o chwilowym braku towaru. EL SOL umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na produkt będący w trakcie produkcji, dostawy do EL SOL (zamówienie realizowane z magazynu obcego), przy czym termin realizacji takiego zamówienia wynosi co najmniej 5 dni roboczych.

13.   Wszystkie podane ceny podawane przez EL SOL są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

14.  Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia produktu na czas transportu.

15.  EL SOL zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W celu wysłania zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.§ 3

Dostawa i odbiór produktu

 

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym EL SOL dostarczane są na terenie kraju oraz poza granicę Polski za pośrednictwem podmiotów i sposobów określonych na stronie www.kapciedladzieci.pl w sekcji „Wysyłka” oraz w panelu wyboru w formularzu zamówienia.

2.  Zamówienia realizowane są niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych (dostępność towaru przez EL SOL ) oraz co najmniej 10 dni roboczych w przypadku konieczności

3.   Koszt dostarczenia zamówionych produktów opisany jest w sekcji „Wysyłka”.

4.  W dniu wysyłki zamówionego produktu Klient jest informowany dodatkowo o tym fakcie pocztą e-mail.

5.  Klient każdorazowo z zamówionym produktem otrzyma paragon/fakturę VAT. Klient, może otrzymać elektroniczną fakturę VAT po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymanie takiej faktury podczas składania przez niego zamówienia.

6.    Odbiór osobisty jest niemożliwy. Prowadzimy wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

§ 4

Prawa autorskie

 

1.    Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie EL SOL należą do EL SOL . Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na Klienta. 

2.   Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej EL SOL bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych.

 

 

§ 5

Zakres przetwarzania danych osobowych1.    Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, 
oraz wysłania zamówienia.

2.   Wyrażenie przez Konsumenta zgody na przetwarzanie przez EL SOL danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

3.    Powierzone EL SOL dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

4.   Administratorem danych osobowych jest EL SOL .

5.   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

6.   Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej tj. newslettera, jego adres e-mail może być wykorzystywany dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez HEXA . Informacja handlowa o której mowa w zdaniu poprzednim zawierać będzie wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może być przez Klienta w każdej chwili cofnięta.

7.   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.kapciedladzieci.pl

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeśli zapisy regulaminu dotyczą Konsumenta

2.  Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·         http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·         http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·         http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Odstąpienie o umowy przez Konsumenta

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Konsument może odstąpi

2.  Od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: EL SOL Pracownia Twórcza, ul. Wolności 23, 42-242 Rędziny.

5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zwrot wpłaconej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta.

6.  Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

7.  Niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, EL SOL prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w tym celu w oświadczeniu adres e-mail.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9.  Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania „tutaj”

10. Formularz pouczenia Konsumenta przez EL SOL o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się „tutaj” i jest każdorazowo dołączany w formie e-maila przez EL SOL do złożonego przez Konsumenta zamówienia.

WZÓR

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EL SOL Pracownia Twórcza 

ul. Wolności 23,

42-242 Rędziny,

adres e-mail: sklep@kapciedladzieci.pl

- Ja ___________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:____________________

- Data zawarcia umowy___________/odbioru__________

- Imię i nazwisko konsumenta______________________-

- Adres konsumenta____________________________

_

_____________________

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________

- Data, miejscowość

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z EL SOL umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy dostarczonego produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować EL SOL (mailowo na adres: sklep@kapciedladzieci.pl lub pocztą na adres: ul. Wolności 23, 42-242 Rędziny o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy EL SOL zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

EL SOL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu oraz odpowiadacie Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zamiast tego zaloguj się lub Zresetuj hasło